Dúláink

Találd meg Te is a dúládat !

Dúlá­ink min­dan­nyian folya­ma­to­san nem­zet­közi szintű oktatás­ban részesül­nek, Dézsi Réka, DONA Inter­na­ti­o­nal által minő­sí­tett dúla és tré­ner men­to­rá­lá­sá­val. Min­dan­nyian azért tevé­keny­ke­dünk, hogy a szü­lés újra egy életre szóló élmény lehes­sen mind az anyá­nak, a babá­nak, mind a csa­lád többi tag­já­nak. Sze­ret­nénk, ha min­den anya a szü­lése körül meg­ta­pasz­tal­hatná a fel­té­tel nél­küli elfo­ga­dást, bizal­mat és sze­re­te­tet, ami hoz­zá­se­gíti Őt ahhoz, hogy ezt adja tovább gyer­me­ké­nek, csa­lád­já­nak. Ahogy a test­nek szük­sége van támo­ga­tásra a szü­lés alatt az orvo­sok, szü­lésznők által úgy a lélek­nek is nél­kü­löz­he­tet­len a támo­ga­tás az apa és a dúla által. Ha úgy érzed, szük­séged van támo­gatá­sunkra, segít­ségünkre, sze­re­te­tünkre, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

Budapest és környéke

Csongrád megye

Hajdú-Bihar megye

Fejér megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Győr-Moson-Sopron megye

Komárom-Esztergom megye

 

Sopron és környéke

 

Vas megye

 

Zala megye

Somogy megye

   

 

 

Loading
Signals