Az anya és a baba jogai

a Nem­zet­közi AnyaBaba-barát Szü­lé­szeti Ellá­tá­sért Kez­de­mé­nye­zésből levezetve

A Nem­zet­közi AnyaBaba-barát Szü­lé­szeti Ellá­tá­sért Kez­de­mé­nye­zés sze­rint a humá­nus és bizo­nyí­té­ko­kon ala­puló ellá­tás a szülés/születés során emberi jog.  A nők jogai emberi jogok, és a nők­nek joguk van a tájé­ko­zott dön­tés­hez és az ember­sé­ges és bizo­nyí­té­ko­kon ala­puló ellá­tás­hoz maguk és gyer­me­kük szá­mára a váran­dós­gon­do­zás, vajú­dás, szü­lés és szop­ta­tás során.

 

A Nem­zet­közi AnyaBaba-barát Szü­lé­szeti Ellá­tá­sért Kez­de­mé­nye­zés alap­el­ve­iből leve­zetve az alábbi jogok ille­tik meg az anyát (és a babát) a szü­lés során:

1. Joga van ahhoz, hogy tisz­te­let­tel és mél­tó­ság­gal bán­ja­nak velük.

2. Joga van ahhoz, hogy tel­jes körűen tájé­koz­tas­sák és bevon­ják az ellá­tá­su­kat érintő döntésekbe.

3. Joga van ahhoz, hogy olyan nyel­ven és szó­kinccsel kom­mu­ni­kál­ja­nak vele, amit megért.

4. Joga van a tájé­ko­zott bele­egye­zésre vagy tájé­ko­zott eluta­sí­tásra mind­kettő­jük bár­mely keze­lé­sé­vel, ill. bár­mely eljá­rás­sal vagy más ellá­tási for­má­val kapcsolatban.

5. Joga van ahhoz, hogy olyan ellá­tást kap­jon, amely támo­gatja és opti­ma­li­zálja a váran­dós­ság, a szü­lés és a gyer­mek­ágyas idő­szak nor­má­lis folya­ma­tait az úgyne­ve­zett bábai (vagy AnyaBaba-barát) ellá­tási modell szerint.

6. Joga van ahhoz, hogy folya­ma­tos támo­ga­tást kap­jon a vajú­dás és a szü­lés alatt az általa válasz­tott személyektől.

7. Joga van ahhoz, hogy nem-gyógyszeres fáj­da­lom­csil­la­pí­tást és kényelmi szol­gál­ta­tá­so­kat ajánl­ja­nak fel a vajú­dás alatt, hogy elő­nye szár­maz­zon ezek­ből, és hogy elma­gya­ráz­zák neki és kísérői­nek a fáj­da­lom­csil­la­pí­tás lehetőségeit.

8. Joga van ahhoz, hogy olyan tudo­má­nyos bizo­nyí­té­ko­kon ala­puló ellá­tást kap­jon, amely bizo­nyí­tot­tan jóté­ko­nyan támo­gatja a vajú­dás, a szü­lés és a gyer­mek­ágyas idő nor­má­lis fiziológiáját.

9. Joga van ahhoz, hogy olyan ellá­tást kap­jon, amely meg­pró­bálja elke­rülni a poten­ci­á­li­san káros gya­kor­la­to­kat és eljárásokat.

10. Joga van ahhoz, hogy tájé­koz­tas­sák az egész­sé­ges kör­nye­ze­tet és beteg­ség­meg­elő­zést illetően.

11. Joga van ahhoz, hogy tájé­koz­tas­sák a felelős sze­xu­á­lis életről, a csa­lád­ter­ve­zésről és a nők rep­ro­duk­tív joga­i­ról, és hogy lehető­sége legyen a családtervezésre.

12. Joga van ahhoz, hogy olyan támo­gató ellá­tást kap­jon a szü­lés előtt, köz­ben és után, amely testi és lelki jólé­tét szol­gálja csa­ládi kap­cso­la­tai és tár­sa­dalmi kör­nye­zete kontextusában.

13. Joga van ahhoz, hogy élet­ve­szé­lyes komp­li­ká­ciók ese­tén bizo­nyí­té­ko­kon ala­puló sürgős­ségi ellá­tást kapjanak.

14. Joga van ahhoz, hogy kis számú sze­mély­zet lássa el, amely­nek tag­jai tudo­mány­te­rü­le­tek, kul­tú­rák és intéz­mé­nyek hatá­rait átlépve működ­nek együtt, tanács­adást biz­to­sí­ta­nak és szük­ség ese­tén elő­se­gí­tik az ellá­tás áthe­lye­zé­sét a meg­fe­lelő intéz­mény­hez vagy szakemberhez.

15. Joga van ahhoz, hogy fel­hív­ják figyel­mét és meg­mu­tas­sák, hogyan élhet a szá­mára és cse­csemője szá­mára elér­hető állami szolgáltatásokkal.

16. Joga van ahhoz, hogy a szop­ta­tás­tá­mo­ga­tást ismerő és abban jár­tas orvos lássa el.

17. Joga van ahhoz, hogy tájé­koz­tas­sák a szop­ta­tás elő­nye­iről és mód­já­ról, hogy meg­mu­tas­sák, hogyan szop­tas­son és tartsa fenn a tej­ter­me­lést akkor is, ha őt és cse­csemő­jét egész­ség­ügyi okok­ból el kell válasz­tani egymástól.

18. Joga van meg­kez­deni a szop­ta­tást a szü­le­tés utáni 30 per­cen belül, bőr­kon­tak­tus­ban együtt maradni leg­alább az első óra folya­mán, együtt maradni 24 órában és igény sze­rint szoptatni.

19. A babá­nak joga van ahhoz, hogy ne adja­nak neki cumi­sü­ve­get, cumit, és ne kap­jon az anya­te­jen kívül más enni– és inni­va­lót, csak ha orvo­si­lag indokolt.

20. Joga van ahhoz, hogy a szü­lé­szeti intéz­mény­ből való elbo­csá­tás­kor szop­ta­tás­tá­mo­gató cso­port­hoz irá­nyít­sák, ha van ilyen a közelben.

Össze­ál­lí­totta: Mar­cia West­mor­land, IMBCI

További infor­má­ció: Az opti­má­lis szü­lé­szeti ellá­tás ember­jogi szem­pont­ból — tanulmány»

 

Loading
Signals